top of page

Disse er med i AcidCoast


Vestlandsforsking har ansvaret for å lede forskningsprosjektet. I tillegg kommer Norsk institutt for vannforskning (NIVA), som har ansvaret for naturvitenskaplige prosjektoppgaver. Tre prosjektpartnere ser særlig på casen i Lofoten: Nord universitet, Nordlandsforskning og Norsk Kystklimasenter. Det skotske instituttet Scottish Association for Marine Science (SAMS), bidrar til kunnskapsutveksling om kystsoneforvaltning mellom Skottland og Norge.

Lofoten1.jpg

Prosjektdeltakere

Halvor i vinterdrakt.jpg

Halvor Dannevig

Prosjektleder (ph.d.)

Halvor Dannevig har klimatilpasning som sitt fremste forskningsområde. Han har doktograd fra Institutt for planlegging ved Universitetet i Aalborg (2015). Avhandlingen omhandler introduksjonen av tilpasning til klimaendringer som et forvaltnings- og politikkfelt i Norge.

Richard Bellerby - mellombels.jpg

Richard Bellerby

Professor

Richard Bellerby er professor ved East China Normal University i Shanghai og seniorforsker ved NIVA i Bergen. Bellerby er ekspert på marin biogeokjemi og oseanografi.

Grete Hovelsrud - web.jpg

Grete K. Hovelsrud

Professor

Grete K. Hovelsrud er professor i miljøsosiologi ved Nord Universitet og seniorforsker ved Nordlandsforskning og Cicero. Hun har i en årrekke forsket på hvordan klima- og miljøendringer virker inn på lokalsamfunn i Arktis.

Halvor i vinterdrakt.jpg

Kyrre Groven

Forsker (ph.d.)

Kyrre Groven har doktorgrad i samfunnsgeografi (NTNU 2017) og hovedfag i miljøhistorie. Som oppdragsforsker ved Vestlandsforsking har han bl.a. arbeidet med primærnæringer og miljøutfordringer, og har siden 2000 forsket på både utslipps- og tilpassingsdelen av kommunal klimapolitikk.

 

Doktoravhandlingen hans har tittelen "Kommunane og klimautfordringa: Ein studie av lokal klimagovernance i Norge".

Grete Hovelsrud - web.jpg

Håkan T. Sandersen

Forsker

Håkan T. Sandersen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Nord universitet og har lang erfaring med forskning innenfor miljø- og naturressursforvaltning.

 

Han er særlig opptatt av kommunal kystsoneplanlegging og forholdet til oppdrettsnæringen og til andre forvaltningsmyndigheter i kystsonen.

Samproduksjon av kunnskap

Når forskere bringer inn representanter for lokalsamfunn og aktuelle næringer i forskningsprosessen, snakker vi gjerne om samproduksjon av kunnskap. Dette er en egen forskningsmetode som i praksis innebærer at folk som ikke er forskere deltar på arbeidsmøter og er med på å påvirke forskning.

I Acid Coast måler forskere fra NIVA graden av forsuring i to områder – Kvinnheradsfjorden i Sunnhordland og Buksnesfjorden i Lofoten. De skal også modellere effekten av forsuringen på de marine økosystemene.

Resultatene legges fram for folk i lokalsamfunnene, kommunene og representanter for ulike kystnæringer. De drøftes også med forskjellige forvaltningsaktører, og siden prosjektet har som mål å gjøre havforsuring til et håndgripelig forvaltningstema, bidrar dialogen til at kunnskapen tilpasses forvaltningens behov underveis.

 

Kontakten med lokalsamfunn, kystnæringer og forvaltning, gjør at forskere og folk fra forvaltning og berørte næringer, er altså en sentral del av prosessen med å bringe fram ny kunnskap om hvordan vi kan håndtere havforsuringen.

 

bottom of page